Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimą ir eksploataciją Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: A-Geoinvest, UAB, Kanto g. 18, Kaunas, tel. +370 682 47100, el. p. info@vorh.eu

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., Klaipėda, tel. +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt, interneto svetainė – www.corpi.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Kauno r. sav., Zapyškio sen. Vilemų k. (unik. Nr.: 4400-1834-8806, 4400-1834-9083, 4400-1834-9229, 4400-1834-9340) statyba ir eksploatavimas.

PŪV pobūdis. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama statyti ir eksploatuoti iki 13 vnt. VE, kurios kiekviena nominali siekia iki 8 MW, galimas maksimalus bendras aukštis iki 285 m. VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 str. 1 d.: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomas nagrinėti alternatyvas: VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Kauno r. sav. Kauno r. sav., Zapyškio sen. Vilemų k. VE parko vystymo alternatyvos (iki 13 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto „Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Girininkų I, Girininkų II, Kūjagalvių, Vilemų, Krušinskų. Apytikslio VE parko centro koordinatės (LKS’94): 478940, 6079400.

Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST Kazlų Rūdos miškas IV – ~3,4 km, Raudonplynio kraštovaizdžio draustinis – 7,0 km. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Lietuvos partizanų kovos ir žūties vietos (33176) – ~215 m. Nuo planuojamos VE iki Rusija sienos – ~49 km.

PAV subjektai: Kauno r. sav. administracija (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 503, el. p. info@krs.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. (8 707) 56866, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno teritorinis sk. (Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel. (8 5) 273 4256, el. p. kaunas@kpd.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt.

PAV atlieka ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (toliau –AAA) (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt ).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) AAA ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo AAA interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.