Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Kas yra poveikio aplinkai vertinimas?

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas. PAV metu analizuojamas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai, nagrinėjamos poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės bei alternatyvos.

Poveikio aplinkai vertinimas reglamentuojamas Lietuvos respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (suvestinė redakcija nuo 2023 metų birželio 23 d.). Šio įstatymo 1 priede nurodomos veiklos, kurioms privalu atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Norint nustatyti ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas konkrečiai planuojamai ūkinei veiklai, yra rengiamas PAV atrankos dokumentas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2-ame priede pateikiamas planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas. Išvadas dėl PAV privalomumo teikia atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos.

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI) yra

 • poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas,
 • PAV atrankos dokumentų rengėjas.

Mūsų, kaip PAV atrankos dokumentų rengėjų tikslas:

Atsakingai institucijai pateikti aiškią ir išsamią informaciją apie planuojamą veiklą ir galimą jos poveikį aplinkai.

Vertindami planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai siekiame:

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekant visapusiškai ištirti analizuojamą teritoriją, atlikti reikalingus lauko tyrimus ir matavimus. Prognozuojame galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį patvirtintais matematiniais modeliais ir metodikomis.

Sritys, kuriose mes atliekame poveikio aplinkai vertinimą:

 • terminalai ir uostų veikla;
 • gavybos ir perdirbimo pramonė;
 • metalų gamybos ir perdirbimo pramonė;
 • medienos ir popieriaus pramonė;
 • energetika;
 • chemijos pramonė;
 • inžineriniai statiniai;
 • kitos planuojamos ūkinės veiklos rūšys.
Klaipėda, Malkų įlanka, Poveikio aplinkai vertinimas, uostų veikla ir terminalai

Klaipėda, Malkų įlanka, PAV sritys

Konsultuojame planuojamos ūkinės veiklos užsakovus

 • poveikio aplinkai vertinimo,
 • aplinkosaugos priemonių pasirinkimo,
 • poveikio mažinimo klausimais.

Poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviams pateikiame:

Visapusišką informaciją, leidžiančią visuomenei susipažinti su planuojama ūkine veikla ir suprasti jos galimą poveikį aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui pasirinkti optimalų veiklos vystymo variantą, o PAV subjektams bei atsakingai institucijai priimti teisingą sprendimą dėl veiklos vystymo galimybių. Ilgametė specialistų darbo patirtis, įvaldyti vertinimo metodai leidžia užtikrinti kokybišką ir greitą darbų atlikimą bei sklandų PAV procedūrų vykdymą.