Pavojingų objektų saugos dokumentų rengimas

Pavojingų objektų saugos dokumentų rengimas, ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, planuojamų ir ūkinių veiklų rizikos analizės.

Saugos dokumentai pavojingiems objektams (saugos ataskaita (SA), vidaus avarinis planas VAP)) rengiami vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimais.

Objekto pavojingumą nustato Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašas. Jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų apraše nurodyti saugomų ir naudojamų pavojingų medžiagų kiekiai.

Saugos ataskaitos ir vidaus avariniai planai

Rengiami prisilaikant priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintose rekomendacijose pateiktais reikalavimais šių dokumentų struktūrai, reikalavimais rizikos analizei ir naudojant rekomenduojamus rizikos vertinimo metodus.

Ekstremalių situacijų valdymo planai (ESVP)

Rengiami įstaigoms ir organizacijoms, atitinkančioms kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą.

Ekstremalių situacijų valdymo planai ir jų parengimui reikalingos rizikos analizės atliekami vadovaujantis civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

Teikiamos paslaugos:

  • pavojingų objektų
    • saugos ataskaitų rengimas ir derinimas;
    • vidaus avarinių planų rengimas ir derinimas;
  • pavojingų objektų, veiklų ir technologijų, taip pat planuojamų ūkinių veiklų rizikos analizės;
  • ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas;
  • Sprogių zonų nustatymas ir klasifikavimas.