PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO CIRKLIŠKIO SEN., ŠVENČIONIŲ RAJ. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB ,,Švenčionys Hybrid“, Vilniaus g. 40, LT-33141 Molėtai, tel. +370 698 13536, el. p. eastwindbrokers@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vilniaus apskr., Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 8610/0004:281, 8610/0004:283, 8610/0004:287) planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko statyba ir eksploatavimas.
Elektros transformatorių pastotės (toliau – TP) vieta planuojama Mėžionių k., Mėžionių g. 1A, žemės sklype kad. Nr. 8610/4:341.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: elektros energijos gamybai planuojama įrengti VE parką (iki 6 vnt. VE) ir būtiną infrastruktūrą (TP, požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles, privažiavimo kelius). Planuojamų VE maksimalus stiebo aukštis gali siekti iki 100 m, galimas maksimalus bendras aukštis iki 170 m), galia – iki 5 MW.

PAV atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros 2023-09-27 raštu Nr. (30-2)-A4E-9837 priimta atrankos išvada, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas.
Numatomos nagrinėti alternatyvos: VE parko vystymo alternatyva analizuojamoje teritorijoje, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: apie 2 km atstumu yra šios gyvenamosios vietovės: Ažuraisčio vs., Bogutiškės k., Burbų k., Daubariškės vs., Dotenėnų k., Kirdeikiškės k., Mėžionių k., Papinigių k., Paulinavo k., Pirktinės II k., Poškonių k., Rėviškės vs., Senadvario k.
Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 630000, 6110000; TP koordinatės (LKS’94): 628370, 6110280.
Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis – 2,5 km, BAST Žeimenos upė ir Žeimenos ichtiologinis draustinis – 4,4 km.Artimiausios registruotos kultūros paveldo vertybės: Mėžionių gatvinis rėžinis kaimas (10324) – 577 m.
VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: iki valstybinės sienos su Latvija ~69 km atstumas, iki sienos su Baltarusija ~11,6 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Švenčionių r. sav. administracija (Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66367, el. p. savivaldybe@svencionys.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 707) 57 535, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, el. p. vilnius@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *