Pranešimas apie Pasvalio r. sav. Saločių ir Krinčino seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „GG LTU V3“, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel. +370 657 06910, el. p. vejas@greengenius.com.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390 818, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: vėjo elektrinių (toliau – VE) parko statyba ir eksploatavimas Pasvalio r. sav. Saločių ir Krinčino seniūnijų teritorijoje šiuose žemės sklypuose: Saločių sen., Gudiškių k. (kad. Nr.: 6760/0001:15, 6760/0001:77, 6760/0001:3), Puigiškių k. (kad. Nr.: 6760/0001:80), Puškonių k. (kad. Nr.: 6760/0003:101), Ramužių k. (kad. Nr.: 6760/0003:95), Pagojų vs. (kad. Nr.: 6760/0002:51), Brenčių k., (kad. Nr.: 6760/0004:40) ir Krinčino sen., Žydžiūnų k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 6748/0005:43), Pajiešmenių k. (kad. Nr.: 6748/0007:158), Užusienio II k. (kad. Nr.: 6748/0007:10, 6748/0008:99, 6748/0008:1), Daukniūnų k., (kad. Nr.: 6748/0008:176, 6748/0008:188, 6748/0008:20, 6748/0008:70, 6748/0008:167, 6748/0008:120, 6748/0008:79, 6748/0008:21), Miežiūnų k. (kad. Nr.: 6748/0008:32, 6748/0008:27, 6725/0002:9), Daukšių k. (kad. Nr.: 6710/0001:181, 6710/0001:161, 6710/0001:175, 6710/0001:45), Sodelių k. (kad. Nr.: 6710/0001:28, 6710/0001:171, 6710/0001:7), Daučkėnų k. (kad. Nr. 6710/0001:103, 6710/0001:8, 6710/0001:128, 6710/0001:185), Vidubalės k. (kad. Nr.: 6725/0001:8). VE parko transformatorių pastotės (toliau – TP) vieta bus analizuojama esamai 330 kV OL gretimuose sklypuose, esančiuose Pasvalio r. sav. Krinčino sen., Juodžionių k.; Saločių sen. Raubonių k. ar Ąžuolpamūšės kaimų teritorijose.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: elektros energijos gamybai planuojama įrengti VE parką (iki 38 vnt. VE) ir būtiną infrastruktūrą (TP, požeminius elektros perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles, privažiavimo kelius). Planuojamų VE maksimalus stiebo aukštis gali siekti iki 180 m, galimas maksimalus bendras aukštis iki 270 m, galia – iki 8 MW.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: iki 38 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus bus nagrinėjami alternatyvūs poveikį aplinkai mažinančių priemonių sprendiniai.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: apie 2 km atstumu yra šios gyvenamosios vietovės: Bajoriškių k., Barklainėlių k., Barklainių k., Berčiūnų k., Brenčių k., Buiviškių k., Dagilynės k., Daučkėnų k., Daudžgirių k., Daukniūnų k., Daukšių k., Gudiškių k., Gulbinėnų k., Gulbinų k., Jutiškių k., Kazlų k., Kraštų k., Krinčino vs., Kubiliūnų k., Medinių k., Medomiškio k., Miežiūnų k., Morkūnų k., Paberlių k., Pagojų vs., Pajiešmenių k., Paringužių k., Pasvaliečių k., Peteliškių k., Puigiškių k., Puškonių k., Ramužių k., Raudonpamūšės k., Saudogalos k., Sodelių k., Sokų k., Stasiškių k., Stasiškių vs., Strėliškių k., Tetirvynės k., Trečionėlių k., Trečionių k., Užugulbinės k., Užusienio II k., Vidubalės k., Vidugirių k., Vileišių k., Žabynės k., Žydžiūnų k. ir Žilpamūšio k., Krinčino miestelis (~850 m).

Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 536000, 6219500 ir 529000, 6228000.

Atstumas iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Biržų regioninis parkas ~800 m, Pamūšių kraštovaizdžio draustinis ir Pamūšiai (BAST) ~930 m. Kitos saugomos teritorijos nutolusios virš 1 km atstumu.

Artimiausios registruotos kultūros paveldo vertybės: Daučkėnų dvaro sodybos rūmai (418) ~110 m, Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898) ~435 m, Barklainių dvaro sodyba (415) ~665 m.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~5,7 km atstumas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Pasvalio r. sav. administracija (Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. (+370 451) 54 101, el. p. rastine@pasvalys.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, 35185 Panevėžys, tel. (+370 45) 461 081, el. p. panevezys@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. (+370 707) 69 651, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. +370  612 11782, el. p. panevezys-utena@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (+370 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Susiję dokumentai ir ištekliai

Informacija apie parengtą jūrinio vėjo elektrinių parko vystymo Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Ignitis renewables“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė: www.ignitisrenewables.com, tel. +370 698 36809, el. paštas: agne.lukoseviciene@ignitis.lt

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda interneto svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, el. paštas: info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta:

Jūrinio vėjo elektrinių (toliau – JVE) parko vystymas Lietuvos jūrinėje teritorijoje. JVE parkas bus prijungtas prie esamos elektros perdavimo tinklo sausumoje sistemos – 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ teritorijoje, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žynelių k. 9.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programą, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

 • Palangos miesto savivaldybės administracija (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. +370 46 048705, el. p. administracija@palanga.lt);
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: +370 46 396066, el. p. info@klaipeda.lt);
 • Neringos savivaldybės administracija (Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. +370 46 952665, el. p. administracija@neringa.lt);
 • Klaipėdos r. sav. administracija (Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt);
 • Kretingos r. sav. administracija (Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 445 51294, el. p. savivaldybe@kretinga.lt);
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. +370 46 410334, el. p. klaipeda@nvsc.lt);
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. +370 707 54469, el. p. klaipėda.pgv@vpgt.lt);
 • Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, Klaipėda, tel. +370 46 410367, el. p. klaipeda@kpd.lt);
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 659 29483, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimo programą tvirtina ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 68 292653, el. paštas: aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo programos (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui – iki 2024 metų kovo 15 d.

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo programą:

https://corpi.lt/index.php/juros-parkas/ ir https://ignitisrenewables.com/lt/

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Dokumentai

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su Klaipėdos r. sav. Vėžaičių ir Endriejavo seniūnijose planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Ignitis renewables projektai 3“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainės adresas: https://ignitisrenewables.com,  tel. +370 601 33284, el. p. LTWF02@ignitis.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen., Antkopčio k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.:  5525/0005:125, 5525/0005:55, 5525/0005:102, 5525/0005:123, 5525/0005:175, 5525/0005:186, 5525/0005:191, 5525/0005:220, 5525/0005:9, 5525/0005:10, 5525/0005:73), Girininkų k. (kad. Nr.: 5525/0002:14, 5525/0003:120, 5525/0002:222, 5525/0003:95), Kiaulakių k. (kad. Nr.: 5525/0004:19, 5525/0004:217, 5525/0004:224), Pajuodupio k. (kad. Nr.: 5568/0005:60, 5568/0005:61, 5568/0005:176), Jokulių k. (kad. Nr.: 5568/0005:208, 5568/0005:246), Samališkės k. (kad. Nr.: 5568/0006:292) ir Endriejavo sen., Žemgulių k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 5501/0004:156, 5525/0004:278, 5525/0004:279, 5525/0004:126), Žadeikių k. (kad. Nr.: 5501/0001:423), Tickinų k. (kad. Nr.: 5501/0004:62, 5501/0004:63) planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko statyba ir eksploatavimas.

TP vieta planuojama Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Antkopčio k., sklype (kad. Nr. 5525/0005:191).

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Klaipėdos r. sav. administracija (Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 410334, el. p. klaipeda@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. (8 707) 54496, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, Klaipėda, tel. 8 (707) 54470, el. p. klaipeda@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p.vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt). 

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: https://corpi.lt/index.php/klaipedosrve-pav/

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama nuo 2024-02-15 iki 2024-03-19 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: 8-46 390818, 9:00–16:00 val.;
 • Vėžaičių seniūnijoje, Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai, Klaipėdos r., tel.: 8-46 458201, I–V 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00 – 12:45).
 • Endriejavo seniūnijoje, Mokyklos g. 3, LT-96301 Endriejavas, Klaipėdos r., tel.: 8-46 459244, I–V 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00 – 12:45).

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024 m. kovo 21  d. ir viešų visuomenės supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita metu (raštu: paštu,  el. paštu) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt; PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, el. p. info@corpi.lt.

Vieši visuomenės supažindinimai su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu):

 • Vėžaičių bendruomenės namuose (adresu: Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.) 2024 m. kovo 19 d. 18:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3OxIi6b
 • Antkopčio kaimo bendruomenės centre (adresu: Antkopčio g. 2, Antkopčio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.) 2024 m. kovo 20 d. 18:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3SxbHOX
 • Žadeikių kaimo bibliotekoje (adresu: Jono Lankučio viešoji biblioteka Žadeikių filialas, Liepos g. 8, Žadeikių k., Klaipėdos r.) 2024 m. kovo 21 d. 18:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/4byI60r

Dokumentai:

Informacija apie parengtą Lietuvos ir Vokietijos UAB „Stilsas“ mėsos produktų gamybos ir perdirbimo Verdulių g. 4, Šiauliuose poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – Lietuvos ir Vokietijos UAB „Stilsas“, įm. k. 110724394, Verdulių g. 4, 78112 Šiauliai, tel. +370 656 13375, el. p.  info@mesosmeistrai.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau –PVSV) dokumentų rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, 92221 Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel./faks.: (8~46) 390818, tel. 8 602 45523.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – mėsos produktų gamyba ir perdirbimas Verdulių g. 4, Šiauliuose.

Trumpas PŪV aprašymas – mėsos išpjaustymas, smulkinimas, mėsos produktų ir pusgaminių gamyba, jų pakavimas ir perpakavimas.

Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2024-01-30 iki 2024-02-13 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • Šiaulių m. sav. administracinėse patalpose, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, I–IV 8:00–12:00, 12:45–17:00 val., V 8:00–12:00, 12:45–15:45 val.
 • PTPI (aukščiau nurodytu adresu), I-V 9:00–16:00 val.

PŪV PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt, skiltyje „Skelbimai“.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2024 m. vasario 19 d. 17 val. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai).

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – PTPI (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, el. p. siauliai@nvsc.lt, tel. (8 41) 59 6373.

Dokumentai

 

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Kauno rajono savivaldybėje, Zapyškio seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: A-Geoinvest, UAB, Kanto g. 18, LT-44296 Kaunas, tel.: +370 68247100, el. p. info@vorh.eu

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g.10-201 kb., Klaipėda, tel. +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt, interneto svetainė – www.corpi.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Kauno r. sav., Zapyškio sen. Vilemų k. (VE – kad. Nr.: 5293/0015:9, 5293/0015:11, 5293/0015:10, 5293/0015:8, transformatorių pastotė – kad. Nr. 5293/0015:12) statyba ir eksploatavimas. VE parko pajungimui į elektros perdavimo tinklus numatomas 110 kV požeminės kabelinių linijų tiesimas iki galimų prisijungimo vietų: variantai Nr. 1, Nr. 3 – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k. žemės sklypuose kad. Nr. 5250/0013:821, 5250/0013:822; variantas Nr. 2 – Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k. žemės sklype kad Nr. 5247/0018:605.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai: Kauno r. sav. administracija (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 503, el. p. info@krs.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. (8 707) 56866, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno teritorinis sk. (Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel. (8 5) 273 4256, el. p. kaunas@kpd.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt.

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:

http://corpi.lt/index.php/kaunove/

PAV ataskaita viešinama nuo 2024-01-15 iki 2024-02-13 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: (8 46) 390818, 9:00–16:00 val.;
 • Zapyškio seniūnijoje, Šviesos g. 18, Kluoniškių k. Zapyškio sen., Kauno r., tel.: (8-37) 54 22 17, I–IV 8:00–12:00, 12:45–17:00 val., V 8:00–12:00, 12:45–15:45 val.
 • Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., tel.: (8 687) 88 135, I–IV 8:00–12:00, 12:45–17:00 val., V 8:00–12:00, 12:45–15:45 val.
 • Alšėnų seniūnijoje, Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r., tel.: +370 687 88136, I–IV 8:00–12:00, 12:45–17:00 val., V 8:00–12:00, 12:45–15:45 val.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl PAV ataskaitos ir atliekamo PAV AAA ir turi teisę teikti juos PAV dokumentų rengėjui iki: 2024 m. vasario 14 d. ir viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita metu (raštu: paštu, el. paštu) AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt; PAV dokumentų rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, el. p. info@corpi.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): Zapyškio seniūnijos salėje, adresu: Šviesos g. 18, Kluoniškių k. Zapyškio sen., Kauno r., 2024 m. vasario 14 d. 14:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/3RRw9tI

Dokumentai

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Radviliškio rajono savivaldybėje Sidabravo seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB ,,GG LTU V9“, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, interneto svetainės adresas: https://greengenius.com, tel. +370 657 06910, el. p. vejas@greengenius.com.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: http://corpi.lt, tel.: +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Šiaulių apskr., Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Beinoravos k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 7110/0003:158, 7110/0006:6, 7110/0006:29; 7110/0006:254; 7110/0006:3), Davongalio k. (kad. Nr.: 7110/0003:10), Dapšionių k. (kad. Nr.: 7110/0003:6), Taukuočių k. (kad. Nr. 7110/0005:25; 7110/0005:34) planuojamo vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatavimas.

Elektros transformatorių pastotė planuojama Trakelių k., sklype (kad. Nr. 7110/0004:205).

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Radviliškio r. sav. administracija (Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis, tel. (8 422) 69 003, el. p. informacija@radviliskis.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, LT-76160 Šiauliai, tel. (8 707) 51 910, el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių teritorinis skyrius (Aušros al. 84 LT-76299 Šiauliai, tel. 8 (415) 23665, el. p. siauliai@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p.vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: http://corpi.lt/index.php/radviliskiove/

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama nuo 2024-01-11 iki 2024-02-13 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: 8-46 390818, 9:00–16:00 val.;
 • Sidabravo seniūnijoje, Pergalės g. 20, Sidabravas, Radviliškio r., tel.: 8-422 47649, I–IV 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024 m. vasario 13 d. ir viešo visuomenės supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita metu (raštu: paštu,  el. paštu) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt; PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, el. p. info@corpi.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): Sidabravo seniūnijos salėje (adresu: Pergalės g. 20, Sidabravas, Radviliškio r.) 2024 m. vasario 13 d. 13:00 val. ir tiesioginės transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/48O7ygh

Dokumentai:

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB ,,Švenčionys Hybrid“, Vilniaus g. 40, LT-33141 Molėtai, tel. +370 698 13536, el. p. eastwindbrokers@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vilniaus apskr., Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k., esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 8610/0004:281, 8610/0004:283, 8610/0004:287) planuojamo vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatavimas.

Elektros transformatorių pastotės vieta planuojama Mėžionių k., Mėžionių g. 1A, žemės sklype kad. Nr. 8610/4:341.

PAV subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Švenčionių r. sav. administracija (Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66367, el. p. savivaldybe@svencionys.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 707) 57 535, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, el. p. vilnius@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

PAV atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt) 

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu: http://corpi.lt/index.php/svencionysve/

Su popierine PAV ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-11-20 iki 2023-12-20 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, tel.: 8-46-390818, 9:00–16:00 val.;
 • Cirkliškio seniūnijoje, Liepų al. 1, LT-18121 Cirkliškio k., Švenčionių r., tel.: (8 387) 66 182.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos (raštu: paštu,  el. paštu) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt  ir PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, el. p. rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu
2023 m. gruodžio 20 d. 13:30 val. Švenčionių profesinio rengimo centro skaityklos salėje (adresu:
Liepų al. 2, LT-18121 Cirkliškio k., Švenčionių r.) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://bit.ly/40HVXfH

 

Pranešimas apie Radviliškio r. Sav. Sidabravo sen. planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB ,,GG LTU V9“, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, interneto svetainės adresas: https://greengenius.com, tel. +370 657 06910, el. p. vejas@greengenius.com.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: https://corpi.lt, tel.: +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Šiaulių apskr., Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Beinoravos k. esančiuose sklypuose (kad. Nr.: 7110/0003:158, 7110/0006:6, 7110/0006:29; 7110/0006:254; 7110/0006:3), Davongalio k. (kad. Nr.: 7110/0003:10), Dapšionių k. (kad. Nr.: 7110/0003:6), Taukuočių k. (kad. Nr. 7110/0005:25; 7110/0005:34) planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko statyba ir eksploatavimas.
Elektros transformatorių pastotės (toliau – TP) vieta planuojama Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Trakelių k., sklype (kad. Nr. 7110/0004:205).

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: elektros energijos gamybai planuojama įrengti VE parką (iki 10 vnt. VE) ir būtiną infrastruktūrą (TP, požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles, privažiavimo kelius). Planuojamų VE maksimalus stiebo aukštis gali siekti iki 179 m, galimas maksimalus bendras aukštis iki 266,5 m), galia – iki 8 MW.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros
2023-08-30 raštu Nr. (30-2)-A4E-8822 priimta atrankos išvada, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: VE parko vystymo alternatyvos analizuojamoje teritorijoje, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: artimiausios PŪV teritorijai gyvenvietės: Davongalis (~410 m), Beinorava (~562 m), Taukuočiai (~632 m), Dapšioniai (~681 m), Giniūnai (~720 m), Užkuraičiai (~1016 m), Sibičiai (~1142 m), artimiausi miesteliai: Smilgiai (3,8 km), Sidabravas (~6,7 km).
Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 501300, 6178000; TP koordinatės (LKS’94): 496000, 6177410
Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Naudvario miškas (BAST) – 320 m, Naudvario botaninis draustinis – 322 m, Prievačkos miško beržo genetinis draustinis ¬– 2,2 km, Naudvario miško ąžuolo genetinis draustinis – 2,4 km.
Artimiausios registruotos kultūros paveldo vertybės: Giniūnų dvaro sodybos fragmentai (11281) – 627 m, Beinoravos dvaro sodyba (470) – 639 m.
VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~54,3 km atstumas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Radviliškio r. sav. administracija (Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis, tel. (8 422) 69 003, el. p. informacija@radviliskis.lt); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, LT-76160 Šiauliai, tel. (8 707) 51 910, el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt); Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių teritorinis skyrius (Aušros al. 84 LT-76299 Šiauliai, tel. 8 (415) 23665, el. p. siauliai@kpd.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p.vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pakruojo rajono savivaldybėje Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Baltic Energy Group“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235 Vilnius, el. paštas: donatas.giedraitis@enefitgreen.lt, tel. +37061565617.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių parko Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

 • Pakruojo rajono savivaldybės administracija;
 • Joniškio rajono savivaldybės administracija;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos, Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
 • Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius, LT 01104, internetinė svetainė: https://enmin.lrv.lt/lt, tel. +370-602 47 359, el. pašto adresas: jevgenija.jankevic@enmin.lt

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ patvirtintoje teritorijoje Baltijos jūroje.

PAV subjektai, kurie nagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikė išvadas:

 • Palangos miesto savivaldybės administracija;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas;
 • Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius;
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
 • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;
 • Lietuvos geologijos tarnyba;
 • Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

1 2 3 8