Informacija apie parengtą PAV programą: VE parko įrengimas ir eksploatacija Šiaulių apskrities Kelmės r. sav., Liolių sen. ir Pakražančio sen.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Energijos žara“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235, Vilnius, tel. +370 685 25199, el. pašto adresas: donatas.celesius@enefitgreen.lt

2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221 www.corpi.lt, tel.: +370 46 390818, info@corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Šiaulių apskrities Kelmės r. sav., Liolių sen. ir Pakražančio sen.

4. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Kelmės rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.

5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt.

Informacija apie parengtą PAV programą: VE parko įrengimas ir eksploatacija Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: „LT Energija“ UAB, Vėjo g. 5, Benaičių km., LT-97282, Kretingos r., tel. +370 65667515, el. pašto adresas: info@renerga.lt
2. PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221 www.corpi.lt, +370 46 390818, info@corpi.lt
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen.
4. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt.
6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima čia (2020 11 26).

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Kas yra poveikio aplinkai vertinimas?

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas. PAV metu analizuojamas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai, nagrinėjamos poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės bei alternatyvos.

Poveikio aplinkai vertinimas reglamentuojamas Lietuvos respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (nauja redakcija nuo 2017 metų lapkričio 1 d.). Šio įstatymo 1 priede nurodomos veiklos, kurioms privalu atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Norint nustatyti ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas konkrečiai planuojamai ūkinei veiklai, yra rengiamas PAV atrankos dokumentas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2-ame priede pateikiamas planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas. Išvadas dėl PAV privalomumo teikia atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos.

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI) yra

 • poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas,
 • PAV atrankos dokumentų rengėjas.

Mūsų, kaip PAV atrankos dokumentų rengėjų tikslas:

Atsakingai institucijai pateikti aiškią ir išsamią informaciją apie planuojamą veiklą ir galimą jos poveikį aplinkai.

Vertindami planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai siekiame:

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekant visapusiškai ištirti analizuojamą teritoriją, atlikti reikalingus lauko tyrimus ir matavimus. Prognozuojame galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį patvirtintais matematiniais modeliais ir metodikomis.

Sritys, kuriose mes atliekame poveikio aplinkai vertinimą:

 • terminalai ir uostų veikla;
 • gavybos ir perdirbimo pramonė;
 • metalų gamybos ir perdirbimo pramonė;
 • medienos ir popieriaus pramonė;
 • energetika;
 • chemijos pramonė;
 • inžineriniai statiniai;
 • kitos planuojamos ūkinės veiklos rūšys.
Klaipėda, Malkų įlanka, Poveikio aplinkai vertinimas, uostų veikla ir terminalai

Klaipėda, Malkų įlanka, PAV sritys

Konsultuojame planuojamos ūkinės veiklos užsakovus

 • poveikio aplinkai vertinimo,
 • aplinkosaugos priemonių pasirinkimo,
 • poveikio mažinimo klausimais.

Poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviams pateikiame:

Visapusišką informaciją, leidžiančią visuomenei susipažinti su planuojama ūkine veikla ir suprasti jos galimą poveikį aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui pasirinkti optimalų veiklos vystymo variantą, o PAV subjektams bei atsakingai institucijai priimti teisingą sprendimą dėl veiklos vystymo galimybių. Ilgametė specialistų darbo patirtis, įvaldyti vertinimo metodai leidžia užtikrinti kokybišką ir greitą darbų atlikimą bei sklandų PAV procedūrų vykdymą.

PTPI. Veikla, licencijos, narystė

PAV, PVSV, SPAV rengimas

Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI):

 • vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą, kuria ir skleidžia mokslo žinias, svarbias integruotos jūrų politikos tikslų įgyvendinimui ir jūrinės ekonomikos vystymui;
 • verslo ir gamybos įmonėms, planuojamai ūkinei veiklai teikia įvairiapusiškas paslaugas ir konsultacijas aplinkosaugos, rizikos bei ekstremalių situacijų valdymo srityse.

Paslaugos:

Licencijos:

 • Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai: poveikio visuomenės sveikatos vertinimui;
 • Žemės gelmių tyrimams.

Narystė:

PTPI_Submariner_naryste

PTPI yra SUBMARINER tinklo steigėjas ir narys

PAV, PVSV, SPAV rengimas

1 2 3