Pranešimas apie Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „ABOVO red“, Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius, tel.: +370 61464881, el. p. jevgenija@vienazindyte.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau- PAV) dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, tel.: +370 682 39537, el. p. info@corpi.lt, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt.

3. PŪV pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 58 vnt. VE (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 175 m, rotoriaus skersmuo – iki 172 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalus bendras aukštis iki 270 m). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas.
PAV atliekamas remiantis LR PŪV PAV įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 str. ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172) 1 priedo sąrašo 3.6.2 p.: VE statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Rietavo sav. Rietavo, Daugėdų ir Medingėnų seniūnijose. VE parko vystymo alternatyvos (iki 58 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto „Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. PŪV vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Stalgėnai, Daugėdai, Medingėnai, Budrikiai, Giliogiris, Bubėnai, Lioliai, Maldučiai, Jaupėnai, Drobstai, Kalakutiškė, Užpeliai, Stalgas, Kungiai, Gedikėnai, Alkas, Skroblis, Šiurnokai, Užupiai, Lozoriai, Vitkiliai, Patyris, Žvirzdaliai, Pažėros, Užduobulis, Jankaičiai, Norgalviai, Vitkai, Laužai, Vitkai, Pupšiai, Pyvorai, Sendvariai, Pauškės, Laurynaičiai, Gudaliai, Daugėlaliai, Plauskiniai, Mižuikai.

Planuojamos VE įrengimo vietos patenka į BAST Rietavo miškų teritorijos ribas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Vainaičių tyro telmologinio draustinio – ~0,8 km, Didžiosios girios (Aukštojo tyro I) telmologinio draustinio – ~1,4 km, Minijos ichtiologinio draustinio – ~1,7 km, Aukštojo tyro telmologinio draustinio – ~1,9 km, Pavirvyčių botaninio draustinio – ~0,4 km, PAST Aukštojo tyro pelkės – ~1,9 km, Varnių regioninio parko – ~9,9 km.

Planuojamos VE įrengimo vietos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Kalnas vad. Alkos kalnu (5466) iki planuojamos įrengimo vietos – ~360 m, Kalnas vad. Alkos kalnu (5463) – ~750 m, Piliakalnis (5464) – ~ 750 m.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~56 km atstumas.

VE planuojamos ilgalaikės nuomos pagrindu valdomų privačios nuosavybės žemės sklypuose.

8. PAV subjektai: Rietavo savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl PŪV:

    9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma;
    9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu PŪV organizatoriui (užsakovui) arba PAV dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.