Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio raj. savivaldybėse planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija”, Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai:
Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

    9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
    9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.