Pranešimas apie Pagėgių savivaldybėje planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „LT energija“, įm. kodas 304215238, Vėjo g. 5, Benaičių km., LT-97282, Kretingos r., el. p.: info@ltenergija.lt, tel. 8-65667515.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g. 10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, el. p.: info@corpi.lt, tel. +370 46 390818; interneto svetainės adresas: www.corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Pagėgių savivaldybės Natkiškių, Pagėgių, Lumpėnų ir Vilkyškių seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 20 vnt. VE (bendras VE aukštis iki 210 m).

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

UAB „LT energija“ Pagėgių rajono savivaldybėje planuojam VE parkui yra atliktas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) ir Aplinkos apsaugos agentūra 2021-11-03 raštu Nr. (30.2)-A4E-12561 priėmė PAV sprendimą (toliau – Sprendimas), kad planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – 62 vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Pagėgių sav., pagal PAV ataskaitoje išanalizuotą II alternatyvą, įvykdžius sprendimo 6 ir 11 dalių priemones ir sąlygas, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

UAB „LT Energija“ įgyvendinant patvirtinto PAV sprendinius ir toliau vystant VE parko įrengimo projektą, keičiamos 20-ies iš suplanuotų 62-jų VE vietos dėl nacionalinio saugumo reikalavimų pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) (1996-08-15 Nr. I-1495) 3 straipsnio 6 punktu, kai atsakingoji institucija yra priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, tačiau iki veiklos vykdymo pradžios planuojama ūkinė veikla keičiama ir šis keitimas atitinka šio įstatymo 1 priedo 10 punkte ar 2 priedo 14 punkte nurodytus atvejus, tokiu atveju atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis PAV įstatymo 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas.
PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas VE parko vystymas keičiant 20 VE įrengimo vietų iš Sprendimu patvirtintoje ataskaitoje išnagrinėtų 62 VE vietų. 20-ies VE išdėstymas analizuojamoje teritorijoje pasirinktas atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir NATURA 2000 teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama VE parko teritorija įsiterpusi tarp Vydutaičių, Piktupėnų, Vidgirių, Trakininkų, Kuturių, Gudų, Strepeikių, Bajėnų, Užbalių, Sodėnų, Maržimaičių, Vėlaičių kaimų.
VE parkui planuojami žemės sklypai nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Nuo artimiausios VE įrengimo vietos iki Rambyno regioninio parko ribos yra 1,6 km atstumas. Nuo artimiausios VE iki „Natura 2000“ Šesuvies ir Jūros upės slėniai (PAST) ir Jūros upė žemiau Tauragės (BAST) – 2,4 km atstumas.
VE parko įrengimui planuojamuose žemės sklypuose registruotų kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausia registruota nekilnojamoji kultūros vertybė yra už 640 m esantis Eisraviškių tiltas (46983).

VE planuojamos pietvakarinėje Lietuvos dalyje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 5,3 km atstumas, su Lenkija – 88 km atstumas.

Keičiamos VE įrengimo vietos parenkamos atsižvelgiant į esamą teritorijos naudojimą, Sprendimu patvirtintoje PAV ataskaitoje nagrinėtą VE išdėstymą, Lietuvos kariuomenės iškeltus nacionalinio saugumo reikalavimus, VE įrengimo vietas, išanalizuotas 2017–2018 metais rengtuose PAV atrankos dokumentuose, kuriems Aplinkos apsaugos agentūra yra pateikusi teigiamas atrankos išvadas.

8. PAV subjektai: Pagėgių savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

    9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
    9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.