Pranešimas apie Anykščių raj. savivaldybėje Troškūnų ir Viešintų sen. planuojamo VE parko PAV pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Anykščiai Renew”, Bajorų g. 26, Lindiniškės,
LT-14181 Vilniaus r., el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com, tel.: +370 698 13536.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g. 10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682 39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų ir Viešintų seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama įrengti ir eksploatuoti apie 20 vnt. VE (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 166 m, rotoriaus skersmuo – iki 172 m, galia – iki 7,2 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 260 m). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo naudojant transformatorių pastotę Dubriškio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 1 priedo 3.6.2 punktu: „vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių…“.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos VE parko vystymo alternatyvos: iki 20 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt. bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys:

  Vėjo elektrinių parko apytikslio centro koordinatės (LKS’94 sistemoje): 554541/6169769.

  Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Surdegis, Vašuokėnai, Vidugirių k., Surdegio k., Antalinos k., Putino k., Umėnų k., Gudelių k., Papilių k., Karčekos k., Pakapės k., Pelyšėlės II k., Pelyšos I k., Meiluškių k., Aleksandravėlės k., Rakutėnų k., Naujasėdžio k., Pasausių k.

  Planuojamos VE įrengimo vietos nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Alojos telmologinis draustinis

  (5,1 km); Troškūnų miško beržo genetinis draustinis (7,4 km); Anykščių regioninis parkas (10 km), „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbi teritorija Šimonių giria (7,5 km); „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos: Viešinto ežeras (3,8 km); Žaliosios pievos (8,2 km); Žalioji giria (5,4 km); Alojos apylinkės (5,1 km).

  Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Atstumas nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki Siaurojo geležinkelio komplekso (kodas 21898) – 290 m; Naujasėdžio kapinyno (kodas 17151) vizualinės apsaugos zonos – 145 m; Vašuokėnų dvaro sodybos fragmentų (kodas 71) – 670 m.

  VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios analizuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra 58,1 km atstumas.

  Teritorija VE parko įrengimui pasirinkta dėl galimybės pajungti planuojamas VE į aukštos įtampos liniją. Vietovė nepatenka į LR Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus. Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtu „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

8. PAV subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
  9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.