Pagėgių savivaldybė

Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-520, naujų pramoninių VE statyba numatoma Stoniškių seniūnijoje Aleknų, Naujapievio, Pageldėnų, Pakamonių kaimų gretimybėse, įvertinant Pagėgių savivaldybės teritorijos ypatumus, palankius VE statybai ir eksploatavimui. Pagal atskirų Pagėgių savivaldybės ūkininkų pageidavimus, savivaldybės teritorijoje gali atsirasti pavienių privačių mažo galingumo (iki 100 kW) VE. Šių elektrinių statyba namų valdų žemėse galima, prisilaikant visų ypatingo statinio projektavimo ir statybos taisyklių pagal savivaldybės administracijos išduotus leidimus statybai. Šio bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros brėžinyje nurodomos VE parkų steigimo prioritetinės zonos, tačiau vėjo energetikos vystymo galimybės šiame plane nėra nagrinėjamos. Šiuo tikslu parengtas „Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialusis planas“ , patvirtintas tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-217. Tuo pačiu sprendimu nustatyta, kad patvirtintas specialusis planas yra Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamoji dalis.

Įvertinus teritorijos vėjuotumą, paviršiaus šiurkštumą, poveikį aplinkai ir gyventojams, ūkinės veiklos suderinamumą, galimybę prisijungti prie elektros perdavimo tinklo, investitorių lūkesčius bei atmetus saugomas teritorijas, gyvenamąsias teritorijas su apsaugos zonomis, urbanizuotos plėtros teritorijas bei miškus, buvo sudaryti ir tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-122 patvirtinti VE parkų įrengimo koncepciniai variantai. Remiantis sudaryta koncepcija, buvo atliekamas specialiojo plano sprendinių konkretizavimas: savivaldybės teritorijoje bus įrengiami 7 VE parkai, kurių bendras plotas 74 km2, o kiekvienas VE parkas susidės iš atskirų zonų, kuriose bus galima įrengti VE grupes. VE gali būti planuojamos tik zonų viduje, o jų darbą užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros linijos, transformatorinės) – ir už jų ribų. Šis specialusis planas numato galimybę rengti detaliuosius planus, kuriais bus konkretizuojamos VE vietos, žemėtvarkinius projektus, kurių pagrindu būtų rengiami VE techniniai projektai.

Specialiajame plane išskirtos VE plėtros zonos patenka į vėjingiausias teritorijas. Dauguma savivaldybės PAV atrankos išvadose minimų sklypų patenka į numatytas VE plėtros zonas.

VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamų VE parkų (juoda), esančių iki 350 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Pagėgių savivaldybėje

Daugiau informacijos: Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialusis planas.